Thiện Nữ U Hồn 1 1987 | Phim Kinh Dị Trung Quốc

Trương Quốc Vinh, Vương Tổ Hiền, Ngọ Mã.