Truy tố giám đốc kéo các doanh nghiệp vào xuất khẩu trốn thuế
Cáo trạng quyết định phân công VKSND TP.HCM thực hành quyền công tố. Ảnh: H.Y