Tòa trên nhắc tòa dưới vì áp dụng tình tiết giảm nhẹ sai
TAND TP.HCM nhắc nhở cấp dưới vì áp dụng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự không đúng.