“Dừng lại!” hoặc “Giúp con tôi!” thay vì chỉ hết lên từ “Cứu!”

Back to top button