Cương Thi Vật Cương Thi 1980 | Hồng Kim Bảo

Hồng Kim Bảo, Lâm Chánh Anh, Chung Phát.